Privacyverklaring

Privacyverklaring Hagenaars Bewindvoering
Dit is de privacyverklaring van Hagenaars Bewindvoering gevestigd te Zevenbergen, Postbus 90, 4760 AB. Hagenaars Bewindvoering is gespecialiseerd in Bewindvoering, mentorschap, budgetbeheer en curateletrajecten. In deze privacyverklaring informeren wij aan alle cliënten van Hagenaars Bewindvoering welke persoonsgegevens wij van onze cliënten verwerken en waarom we dat doen. Daarnaast leggen we uit hoe u, als cliënt, ons kunt bereiken als u vragen hebt over de wijze waarop we omgaan met je persoonsgegevens of als u gebruik wilt maken van één van uw rechten onder de geldende privacywetgeving.


Waarom gebruiken we persoonsgegevens?


Hagenaars Bewindvoering gebruikt de persoonsgegevens van haar cliënten in de eerste plaats voor de uitvoering van haar diensten voor de cliënt en het verantwoorden van haar werkzaamheden aan de opdrachtgever van Hagenaars Bewindvoering. De diensten van Hagenaars Bewindvoering aan haar cliënten zien op:


- het aanvragen c.q. begeleiden van aanvragen van beschermings- en schuldenbewind bij de rechtbank;

- het optreden als bewindvoerder in beschermings- en schuldenbewind zaken;

- het aanvragen c.q. begeleiden van aanvragen van een ondercuratelestelling bij de rechtbank;

- het optreden als curator van een onder curatele gestelde cliënt.

- het optreden c.q. begeleiden als mentor

- het optreden c.q. begeleiden als budgetbeheerder


Aanvragen vinden plaats na overleg met u of met uw vertegenwoordiger. Om deze diensten goed uit te kunnen voeren verwerkt Hagenaars Bewindvoering de gegevens verder voor facturatie, managementinformatie en kwaliteitsbewaking. Deze verwerking vindt plaats op grond van de gerechtvaardigde belangen van Hagenaars Bewindvoering.

2018


Welke persoonsgegevens verzamelen we?


Om deze diensten goed te kunnen leveren worden, afhankelijk van de afgesproken methodiek, de volgende categorieën persoonsgegevens – van de cliënt- door Hagenaars Bewindvoering verzameld, gebruikt en bewaard:

Contactgegevens: naam, adres, woonplaats, e-mail en telefoonnummer;

Financiële gegevens: inkomensgegevens, schuldenpakket, bankgegevens, BSN- en zorgverzekeringsgegevens;

Dossier gerelateerde overige documentatie: Plan van Aanpak, relevante correspondentie- en overeenkomsten, werkgevers- of bedrijfsinformatie, legitimatie, machtigingen, overeenkomsten en voortgangsverslagen van medewerkers van dossierbehandelaars;

Juridische gegevens: beschikkingen en uitspraken die relevant zijn voor de behandeling van het dossier.

Medische gegevens: enkel voor zover relevant voor de dienstverlening (curatele en mentorschap)


Wanneer en met wie delen wij uw gegevens?


Voor effectieve dienstverlening is samenwerking met andere partijen nodig. Wanneer dat het geval is, delen wij uw persoonsgegevens tijdens de uitvoering van de dienstverlening met die andere partijen. . Voor alle duidelijkheid: het delen van uw persoonsgegevens met andere partijen vindt enkel plaats als dit noodzakelijk is voor de met u overeengekomen dienstverlening. Indien uw instemming niet besloten ligt in de met u gesloten overeenkomst, dan vragen wij u hier voorafgaand toestemming voor. Wilt u uw toestemming intrekken? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Hagenaars Bewindvoering.

Partijen waarmee gegevens worden gedeeld kunnen zijn:

Instanties: Belastingdienst, UWV, rechtbank, gemeenten, energiemaatschappijen en werkgevers

Schuldeisers: Het kan nodig zijn om gegevens uit te wisselen met schuldeisers om bijvoorbeeld een regeling of akkoord te treffen.

Andere hulpverleners: Problemen met schulden staan vaak niet op zichzelf. Indien noodzakelijk en relevant vindt afstemming plaats met andere partijen zodat wij jou goed van dienst kunnen zijn.

Daarnaast kunnen uw gegevens gebruikt worden voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Voorwaarde is dat uw persoonlijke levenssfeer niet onevenredig wordt geschaad. Gegevens worden enkel geanonimiseerd gebruikt.

Gegevens worden ook met derden gedeeld als daarvoor een wettelijke of gerechtelijke verplichting bestaat.

2018


Wat doen we aan de beveiliging van uw gegevens?


Hagenaars Bewindvoering heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hagenaars Bewindvoering streeft er naar om zoveel mogelijk gegevens binnen de EER (de Europese Economische Ruimte) te verwerken. Als er toch gegevens buiten de EER worden verwerkt, bijvoorbeeld door een dienst uit de USA () de Verenigde Staten), dan neemt Hagenaars Bewindvoering de nodige maatregelen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.


Hoelang bewaren wij u gegevens?


Hagenaars Bewindvoering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt en niet langer dan een, wettelijke verplichting Hagenaars Bewindvoering oplegt om gegevens te bewaren. Voor dossiers bij Bewindvoering en curatele hanteren wij doorgaans een bewaartermijn van 5 jaar na afronding van het dossier. Wordt uw aanvraag afgewezen, dan worden uw persoonsgegevens tot 1 jaar na de afwijzing bewaard.


Wat zijn uw rechten als het om persoonsgegevens gaat?


Als u inzage wenst in alle gegevens die Hagenaars Bewindvoering van u heeft en/of als u gegevens wilt laten wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Hagenaars Bewindvoering. Daarnaast heeft u het recht om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere organisatie of de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken. Ook in dat geval kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen Hagenaars Bewindvoering.


Wijzigingen


Hagenaars Bewindvoering behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest recente versie staat steeds op de website van Hagenaars Bewindvoering.


Vragen, opmerkingen of klachten


Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of de wijze waarop Hagenaars Bewindvoering uw gegevens registreert en verwerkt, dan kunt u contact met onze Functionaris Gegevensbescherming opnemen per e-mail via privacy@hagenaarsbewinden.nl of door een brief te sturen naar Hagenaars Bewindvoering t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 90, 4760 AB Zevenbergen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u het niet eens bent met de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens om gaan.


Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 25 mei 2018.

Download hier de privacyverklaring Hagenaars Bewindvoering